گاهى صحنه اى از زندگى ام

خالى از هر طیف نورى است

آن وقت «تاریکى» را با تمام ظلمتش حس مى کنم

 و سردم مى شود.

/ 2 نظر / 42 بازدید
شبنم

و تاریکی ها همیشه پر از روزنه هایی ست ب سوی اسمان ها...

یه فرشته

گاه در تاریکی زمزمه های خدا را می شنوی ... !